Podatek za korytarze i części wspólne bloku

13-07-2015

Od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Najniższych stawek nie będzie już można zapłacić w ratach. Fiskus wyciągnie rękę po daninę za wspólne pomieszczenia.

Rz: Co zmieni – dla właścicieli mieszkań, domów, działek – znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych?

Paweł Goś – doradca podatkowy i konsultant w kancelarii MDDP. Specjalizuje się w zakresie podatku od nieruchomości, podatku VAT oraz postępowań podatkowych. Na co dzień zajmuje się doradztwem dla polskich i międzynarodowych firm z branży leasingowej, nieruchomości oraz dóbr konsumpcyjnych. Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.: Podatek od nieruchomości nieprzekraczający kwoty 100 zł będzie płatny jednorazowo. Obecnie podatek do nieruchomości płacony przez osoby fizyczne, niezależnie od jego wysokości, podlega wpłacie w czterech ratach. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem wyłącznie podatek przekraczający 100 zł będzie można płacić ratalnie.

Powyższe rozwiązanie wpłynie na uproszczenie procedur poboru podatku oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych, które wynikają z konieczności „dzielenia" podatku.

Z drugiej strony można przypuszczać, że taka zmiana przepisów może zostać odebrana jako niekorzystne rozwiązanie dla najuboższych podatników, na przykład emerytów. Zmusi ich bowiem do jednorazowej płatności tego podatku.

W mojej ocenie jednak dużo większym utrapieniem dla obywateli mogą być opłaty za użytkowanie wieczyste, które potrafią rosnąć w zastraszającym tempie, a które każdorazowo płatne są jednorazowo.

Coś zmieni się dla użytkowników wieczystych działek?

Dla celów podatku od nieruchomości właściciele działek i użytkownicy wieczyści działek są traktowani identycznie – tzn. uważani są za podatników tego podatku.

Tym samym zmiany, które dotykają właścicieli działek, dotykają również użytkowników wieczystych. Oczywiście odrębną kwestią jest opłata za użytkowanie wieczyste, której właściciele działek płacić nie muszą.

Zdarza się, że kwota podatku naliczonego za nieruchomość jest niższa niż koszty wysyłki zawiadomienia o wysokości podatku...

Nowe przepisy przewidują rezygnację z pobierania najniższych kwot podatku w sytuacji, w której kwota podatku byłaby niższa niż koszty doręczenia decyzji podatkowej. Obecnie jest to kwota 6,10 zł.

Taką zmianę należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. W szczególności pozwoli ona na uniknięcie tak często krytykowanych i wyśmiewanych sytuacji, w których organy podatkowe doręczały podatnikom drogą pocztową decyzje ustalające podatek w wysokości kilku złotych, gdzie de facto ponosiły one znacznie wyższe koszty (koszty przesyłki, koszty administracyjne itp.) od przychodów podatkowych osiąganych z tego tytułu.

Nowe przepisy zmienią też pojęcie tzw. złego stanu technicznego budynków. Jakie będą konsekwencje dla właścicieli nieruchomości?

Powyższa, niezwykle istotna zmiana dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

W obecnym stanie prawnym podatnicy toczą boje z organami podatkowymi w zakresie tego, jak należy interpretować pojęcie „zły stan techniczny budynku", czego wyrazem są dziesiątki – często z sobą sprzecznych – orzeczeń sądów administracyjnych.

Zaproponowana zmiana wiąże pojęcie „złego stanu technicznego" z pewną kategorią obiektywną, tzn. decyzją ostateczną organu nadzoru budowlanego nakazującą rozbiórkę obiektu oraz uporządkowanie terenu.

Alternatywnie może to być decyzja organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Z jednej strony rozwiązanie takie powinno znacznie ograniczyć ilość sporów w tej kwestii. Z drugiej jednak stanowi istotne, niekorzystne dla przedsiębiorców, zawężenie normy prawnej, która pozwalała na obniżenie kwoty należnego podatku od nieruchomości w stosunku do obiektów w złym stanie technicznym.

Co to oznacza – jaki zysk podatkowy dla właściciela nieruchomości – gdy nadzór budowlany uzna, że kamienica jest w złym stanie technicznym...

Oznacza to możliwość zastosowanie trzykrotnie niższej stawki w stosunku do takiej kamienicy posiadanej przez przedsiębiorcę. Spełnione muszą być jednak dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze, kamienica taka nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Po drugie, podatnik musi uzyskać decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nakazującą rozbiórkę tego obiektu, co wymaga wcześniejszego stwierdzenia przez ten organ, że obiekt ten nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

W praktyce możliwość zastosowania niższej stawki dla budynków w złym stanie technicznym zostanie więc mocno ograniczona. Jeżeli bowiem przedsiębiorca uzna, że koszty remontu są zbyt duże i zaniecha jego przeprowadzenia, to i tak może być zobowiązany do zapłaty wyższej stawki podatku, gdy organ nadzoru uzna, że remont jest możliwy.

Jakie jeszcze inne zmiany dla właścicieli wprowadzą nowe przepisy?

Wprowadzona zostanie również korzystna zmiana dla właścicieli mieszkań, którzy posiadają miejsca garażowe na parkingach podziemnych. Zgodnie z obowiązującą zasadą tzw. solidarnej odpowiedzialności, w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, każdy ze współwłaścicieli teoretycznie jest zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Powyższa zasada często nie jest akceptowana przez podatników, którzy mogą być zmuszeniu do zapłaty podatku od całej nieruchomości, a nie jedynie od swojej części. Tym samym nie powinno dziwić, że powyższe budzi szczególnie dużo kontrowersji w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, gdzie istnieje współwłasność wielu podmiotów niepowiązanych między sobą żadnymi relacjami pokrewieństwa lub relacjami prawnymi.

Od 1 stycznia 2016 r. zasada solidarnej odpowiedzialności nie będzie miała zastosowania do takich garaży. Tym samym każdy ze współwłaścicieli takiego garażu zapłaci podatek wyłącznie od swojego udziału, tzn. wyłącznie od swojego miejsca postojowego.

Szykują się też niekorzystne zmiany dotyczące powierzchni wspólnych w blokach.

Nowelizacja umożliwi objęcie podatkiem od nieruchomości całości tzw. nieruchomości wspólnych – czyli na przykład korytarzy oraz gruntu pod budynkami, w których wyodrębniono własność lokali.

Powyższa zmiana, która dotknie w szczególności właścicieli mieszkań, dotyczy przepisu, zgodnie z którym część tzw. nieruchomości wspólnych oraz część gruntu obecnie w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W praktyce wprowadzenie powyższej zmiany oznacza wzrost obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla właścicieli mieszkań.

A jakich kolejnych noweli podatkowych powinni spodziewać się posiadacze mieszkań, domów i działek?

Proponowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. Niemniej mając na uwadze propozycje zmian, które w przeszłości były już projektowane, można nakreślić pewne obszary, które mogą ulec zmianie, a które dotkną właścicieli domów i mieszkań.

W szczególności istnieje możliwość, że ustawodawca zechce wrócić do pomysłu sprzed dwóch lat, zgodnie z którym wszyscy właściciele mieszkań i domów mieliby płacić podatek od garaży z zastosowaniem stawki dziesięciokrotnie wyższej od stawki, która znajduje zastosowanie w stosunku do mieszkań lub części stricte mieszkalnej domów.

W obecnym stanie prawnym wyższą stawkę podatku stosują wyłącznie właściciele garaży stanowiących wyodrębnione lokale w budynkach mieszkalnych, czyli przede wszystkim właściciele miejsc postojowych w garażach podziemnych.

Z drugiej strony z dziesięciokrotnie niższej stawki korzystają właściciele domów jednorodzinnych, w bryle których znajdują się garaże, bądź właściciele mieszkań, gdzie garaże stanowią do nich przynależność, a nie odrębny lokal.

Obecny sposób opodatkowania garaży budzi sprzeciw wielu obywateli, którzy zarzucają mu naruszenie jednych z konstytucyjnych zasad, tzn. zasady równości wobec prawa.

Trudno z powyższym się nie zgodzić. W mojej ocenie niesprawiedliwe jest, aby właściciel domu o powierzchni 300 mkw. płacił niższą stawkę za znajdujący się w bryle domu jednorodzinnego garaż, niż właściciel kawalerki o powierzchni 30 mkw., który jest jednocześnie właścicielem garażu stanowiącego odrębną własność lokalową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Można więc przypuszczać, że mając na względzie potencjalny wzrost dochodów gmin, ustawodawca może powrócić do pomysłu, zgodnie z którym wszyscy właściciele garaży w budynkach mieszkalnych, zarówno jedno- jak i wielorodzinnych, płaciliby podatek przy zastosowaniu wyższej stawki.

CV

Paweł Goś – doradca podatkowy i konsultant w kancelarii MDDP. Specjalizuje się w zakresie podatku od nieruchomości, podatku VAT oraz postępowań podatkowych. Na co dzień zajmuje się doradztwem dla polskich i międzynarodowych firm z branży leasingowej, nieruchomości oraz dóbr konsumpcyjnych. Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

źródło: www.rp.pl