Karta praw klienta pośrednika

01-01-2016

Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami została przyjęta przez uczestników XII Kongresu polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w listopadzie 2006 roku. Projekt został stworzony po to, aby usługi jakie świadczą pośrednicy zrzeszeni w PFRN, były na jak najwyższym poziomie.

FIRMA, która chce otrzymać Licencję na posługiwanie się znakiem towarowym "Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami" proszona jest o wypełnienie  formularza stanowiącego deklarację woli przyjęcia Karty Praw Klienta. Po krótkiej procedurze sprawdzającej, PFRN prześle Firmie w pliku formatu jpg Kartę Praw Klienta wraz z podpisem Prezydenta PFRN, nazwą Firmy i datą otrzymania Licencji. Za datę otrzymania Licencji uznawana będzie data wypełnienia poniższego formularza.

Dowiedz się więcej